معلمان

شهید طاهره اشرف گنجوی

شهید طاهره اشرف گنجوی نام پدر:رضا تاریخ تولد: - / - /1348 تاریخ شهادت: 06/09/1371 محل شهادت: روستاي سرآسياب فرسنگي طول مدت حیات:23 شغل: معلم…

شهید حاجيه مهری رسلی

شهید حاجيه مهری رسلی نام : حاجيه مهری نام خانوادگی : رسلی نام پدر: باقر تاريخ تولد : 1331/11/24 تاريخ شهادت : 65/11/02 محل تولد: بروجرد محل…

شهید اكرم عسگريان كرمانی

شهید  اكرم عسگريان كرماني   نام:اكرم   نام خانوادگی: عسگريان كرماني   تاريخ تولد :1336/6/10   نام پدر :هدايت   تاریخ شهادت : 1357/9/11  …

شهيد شمسی مرادی الشتر

نام: شمسي نام خانوادگي: مرادي الشتر نام پدر: پاپي محمد شماره شناسنامه: 1041 محل صدور: الشتر تاريخ تولد: 17/02/1338 تاريخ شهادت: 27/12/66 شغل:…

شهيد مهناز مسيله دانی

نام: مهناز نام خانوادگي: مسيله داني نام پدر: رسول شماره شناسنامه: 712 محل صدور: تبريز تاريخ تولد: 06/07/1335 تاريخ شهادت: 18/01/67 شغل: معلم محل…

شهيد فروغ مهراب كوهی

نام: فروغ نام خانوادگي: مهراب كوهي نام پدر: عباس شماره شناسنامه: 109 محل صدور: كرمانشاه تاريخ تولد: 22/01/1339 تاريخ شهادت: 23/10/65 شغل: معلم محل…

شهيد سكينه موسوی

نام: سكينه نام خانوادگي: موسوي نام پدر: عبدالحسين شماره شناسنامه: 265 محل صدور: رامهرمز تاريخ تولد: 11/10/1336 تاريخ شهادت: 65/9/15 شغل: معلم محل…

شهید شهربانو دادگستر

شهید شهربانو دادگستر نام پدر: میرزا حسن تاریخ تولد: 1342 محل تولد: شهر داران تاریخ شهادت: 26/12/1366 محل شهادت: داران نحوۀ شهادت: بمباران مزار شهید:…

شهید توران شیرانی

شهید توران شیرانی نام پدر: محمد حسن تاریخ تولد: 1340 تاریخ شهادت: 23/10/1365 محل شهادت: اصفهان خیابان پنج رمضان کوچۀ شهید طلاکش نحوه شهادت: بمباران…

شهید ناهید گلابی

شهید ناهید گلابی نام پدر: جان تاریخ تولد:1349 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 9/12/1360 محل شهادت: دزفول نحوه شهادت: بمباران مزار شهید: دزفول   کلامی…

شهید اعظم خوشنویسان

نام پدر:محمد حسین تاریخ تولد:1341 محل تولد:گلپایگان تاریخ شهادت:1378/6/10 محل شهادت:خط آتش میدان تیر مزار شهید: گلپایگان   گلبرگ زندگی «شهید اعظم…

شهيد بي بي ملك نارويی

نام: بي بي ملك نام خانوادگي: نارويي نام پدر: جمعه شماره شناسنامه: 12 محل صدور: نصرت اباد تاريخ تولد: 10/07/1333 تاريخ شهادت: 12/4/1367 شغل: معلم محل…