معلمان

شهيد پروين منصوری

نام: پروين نام خانوادگي: منصوري نام پدر: غلام رضا شماره شناسنامه: 2115 محل صدور: ابادان تاريخ تولد: 17/08/1336 تاريخ شهادت: 21/05/64 شغل:…

شهيد مهين حبيبي

شهيد مهين حبيبي نام: مهين نام خانوادگي: حبيبي نام پدر: اسمعلي شماره شناسنامه: 345 محل صدور: همدان تاريخ تولد: 06/01/1328 تاريخ شهادت: 09/05/66…

شهید عفت نيازمند

  نام: عفت نام خانوادگي:  نيازمند نام پدر: عباس شماره شناسنامه: 862 محل صدور: سنندج/ كردستان تاريخ تولد: 1325/10/26 تاريخ شهادت…

شهيد اقدس رجبي

شهيد اقدس رجبي نام: اقدس نام خانوادگي: رجبي نام پدر: عبدل شماره شناسنامه: 1538 محل صدور: همدان تاريخ تولد: 05/05/1337 تاريخ شهادت: 25/04/61…

شهید شهربانو دادگستر

  شهید شهربانو دادگستر نام پدر: میرزا حسن تاریخ تولد: 1342 محل تولد: شهر داران تاریخ شهادت: 26/12/1366 محل شهادت: داران - اصفهان نحوۀ…

شهید سیده معصومه حسینی

شهید سیده معصومه حسینی نام:سیده معصومه نام خانوادگی:حسینی شمتره شناسنامه:150 تاریخ تولد : 1337/12/16 محل تولد : شهرستان تویسرکان تاریخ شهادت :…

شهید سکینه بیگم نیک نژاد

نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1324/08/01 محل تولد: ایران - خوزستان - بهبهان  تاریخ شهادت: 1360/11/11 محل شهادت: کرج…

شهید سکینه بیگم نیک نژاد

نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1324/08/01 محل تولد: ایران - خوزستان - بهبهان تاریخ شهادت: 1360/11/11 محل شهادت: کرج طول…

شهید بی بی ملک نارویی

  متولد : 1333 شماره شناسنامه:12 محل تولد : نصرت آباد/ سيستان و بلوچستان تاریخ تولد:1333/07/10 نام پدر:جمعه تاریخ شهادت : 12/4/1367…

شهید زيور نظری

  شماره شناسنامه: 870 محل تولد:خرم اباد/ خوزستان تاریخ تولد : 1340/08/08 نام پدر:علي رضا محل شهادت:  انديمشك…

شهید فاطمه لوائی

  شماره شناسنامه: 1545 محل تولد: خلخال تاریخ تولد : 1358/06/10 نام پدر:سيفعلي محل شهادت: ايلام تاریخ شهادت : ا78/06/01…

شهید ثريا يغما

  شماره شناسنامه:60115 محل تولد: تبريز/ آذربايجان شرقي تاریخ تولد : 1335/01/01 نام پدر:اسماعيل محل شهادت: تبريز تاریخ شهادت…