شهدای کارگری

شهید بدری خدرويسی

نام:بدری نام خانوادگی: خدرويسی نام پدر:   حيدر شماره شناسنامه: 20980 محل تولد: سرپل ذهاب/ كرمانشاه تاریخ تولد:1352…

شهيد صافيه احمدبهرام

نام: صافيه نام خانوادگی:  احمد بهرام نام پدر: احمد  شماره شناسنامه: 4875 محل تولد: خانقين/ مركزي تاریخ تولد:…

شهید سحر بخشي

نام:سحر نام خانوادگی: بخشي نام پدر:  محمد شماره شناسنامه: 4875 محل تولد:  اسلام اباد/ كرمانشاه تاریخ تولد:1357/11/…

شهيد مژگان كرم خاني

نام:مژگان نام خانوادگی: كرم خاني نام پدر:  نوفل شماره شناسنامه: 139 محل تولد: اسلام آباد/ غرب كرمانشاه تاریخ تولد:1359/…

شهید جليله سياحی

نام:جليله نام خانوادگی: سياحی نام پدر: مطير شماره شناسنامه: 10477 محل تولد: بستان/ خوزستان تاریخ تولد:1356/05/02 محل شهادت…

شهید گلي سليمانی

نام:گلي نام خانوادگی: سليمانی نام پدر: بوچان شماره شناسنامه:732 محل تولد: اسلام اباد/ كرمانشاه تاریخ تولد:1343 محل شهادت: …

شهید ليلا سواعدی

نام:ليلا نام خانوادگی: سواعدی نام پدر:   عبدالكاظم شماره شناسنامه: 4875 محل تولد:  خرابه/ خوزستان  محل…

شهید صدريه رضايی

  نام:صدريه نام خانوادگی: رضايی نام پدر:  بابامراد شماره شناسنامه: 82 محل تولد: اسلام ابادغرب/ كرمانشاه تاریخ…

شهید دنيا دهيمي نژاد

  نام:دنيا نام خانوادگی: حزباوی نام پدر:  عثمان شماره شناسنامه: 4875 محل تولد: بستان/ خوزستان تاریخ تولد:1317/01/12…

شهید عبود حزباوی 

نام:عبود نام خانوادگی: حزباوی نام پدر:  غانم شماره شناسنامه: 648 محل تولد: اهواز/ خوزستان تاریخ تولد:1331/01/06 محل شهادت:…

شهید مريم خدرويسی

نام: مريم نام خانوادگی: خدرويسی نام پدر:  حيدر شماره شناسنامه: 519 محل تولد: قصرشيرين/ كرمانشاه تاریخ تولد:1360/07/01…

شهید حوريه نقي پورر ضواني

  نام:حوريه نام خانوادگی:نقي پورر ضواني نام پدر:  ميرزاعلي شماره شناسنامه:64 محل تولد:سلماس/ آذربايجان غربي  تاریخ تولد:…