شهدای کودک

شهيد آمنه مختاری

نام: آمنه نام خانوادگي: مختاري نام پدر: علي محل صدور: تهران تاريخ تولد: 01/01/1360 تاريخ شهادت: 02/11/65 محل شهادت: تهران (جنوب غرب) - منطقه6…

شهيد معصومه بندی

نام: معصومه نام خانوادگي: بندي نام پدر: اميدعلي شماره شناسنامه: 326 محل صدور: گراش تاريخ تولد: 10/08/1352 تاريخ شهادت: 14/10/59 شغل: محصل سن…

شهيد آزاده مرادی

نام: آزاده نام خانوادگي: مرادي نام پدر: امامعلي شماره شناسنامه: 6 محل صدور: گروس عليا تاريخ تولد: 1361 تاريخ شهادت: 66/6/11 محل شهادت: كرمانشاه - صحنه

شهيد هاجر مرادقلی

نام: هاجر نام خانوادگي: مرادقلي نام پدر: رحيم دل شماره شناسنامه: 246 محل صدور: سلماس تاريخ تولد: 14/02/1361 تاريخ شهادت: 02/05/65 سن در هنگام شهادت:…

شهيد پريسا مختصری

نام: پريسا نام خانوادگي: مختصري نام پدر: علي حسن شماره شناسنامه: 5259 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 21/02/1360 تاريخ شهادت: 28/04/61 محل شهادت:…

شهيد صفورا مخفی

نام: صفورا نام خانوادگي: مخفي نام پدر: محمد شماره شناسنامه: 6020 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 28/05/1361 تاريخ شهادت: 23/10/64 محل شهادت: همدان -…

شهيد خديجه مرادی

نام: خديجه نام خانوادگي: مرادي نام پدر: كرم علي شماره شناسنامه: 28 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 05/11/1363 تاريخ شهادت: 17/12/64 سن در هنگام شهادت: 1…

شهيد شهلا مرادی

نام: شهلا نام خانوادگي: مرادي نام پدر: فتاح شماره شناسنامه: 1987 محل صدور: دزلي تاريخ تولد: 01/01/1358 تاريخ شهادت: 14/12/66 محل شهادت: كردستان -…

شهيد شيدا مرادی بابازيدی

نام: شيدا نام خانوادگي: مرادي بابازيدي نام پدر: فرهاد شماره شناسنامه: 4675 محل صدور: كرمانشاه تاريخ تولد: 19/05/1365 تاريخ شهادت: 28/09/66 سن در…

شهيد ناهيد مشرف

نام: ناهيد نام خانوادگي: مشرف نام پدر: عبدالنبي شماره شناسنامه: 999 محل صدور: خرمشهر تاريخ تولد: 13/06/1355 تاريخ شهادت: 01/07/59 سن در هنگام شهادت:…

شهيد ليلا مرادی

نام: ليلا نام خانوادگي: مرادي نام پدر: گلاب علي شماره شناسنامه: 74 محل صدور: پيرانبار تاريخ تولد: 01/02/1365 تاريخ شهادت: 02/09/66 محل شهادت: همدان…

شهيد مريم مرادی

نام: مريم نام خانوادگي: مرادي نام پدر: صفرعلي شماره شناسنامه: 5287 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 20/09/1364 تاريخ شهادت: 02/11/65 سن در هنگام شهادت: 1…