کارمندان

شهيد اقدس احمدوند

نام: اقدس نام خانوادگي: احمدوند نام پدر: مرتضي شماره شناسنامه: 730 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 05/12/1335 تاريخ شهادت: 07/10/57 شغل: كارمند…

شهید مولود ضيايی 

نام:مولود نام خانوادگی: ضيايی نام پدر: الهوردي شماره شناسنامه: 180 محل تولد: مياندواب/ آذربايجان غربي تاریخ تولد:1314/06/02…

شهید فكری علي محمد خالد

نام:فكري نام خانوادگی:  علي محمد خالد نام پدر: علي شماره شناسنامه: 104718 محل تولد: عراق/ آذربايجان غربي تاریخ تولد:…

شهید اقبال يزدانی حميد

  نام:اقبال نام خانوادگی: يزدانی حميد نام پدر: عزت اله شماره شناسنامه: 991 محل تولد: همدان تاریخ تولد:1338/10/20 محل شهادت…

شهید مهرگان كاهيرده

شهید مهرگان كاهيرده نام:مهرگان  نام خانوادگی:كاهيرده نام پدر: سبزخدا شماره شناسنمه:550 تاریخ تولد:1346/09/22 محل تولد:…

شهید نجات علي نژاد

نام: نجات نام خانوادگی: علي نژاد نام پدر:  علي شماره شناسنامه: 3723 محل تولد: انديمشك/ خوزستان تاریخ تولد:1335/06/02…

شهید مطهر صوفيان

نام: مطهر نام خانوادگی: صوفيان نام پدر: عبدالوهاب شماره شناسنامه: 299 محل تولد: اصفهان تاریخ تولد:1339/12/29 محل شهادت:…

شهید نجات شنگل نجف آبادی 

نام:نجات نام خانوادگی: شنگل نجف آبادی نام پدر: علي شماره شناسنامه: 3212 محل تولد: دزفول/ خوزستان تاریخ تولد:1343/10/03 محل…

شهید اقدس ساروق فراهانی

شهید اقدس ساروق فراهانی نام پدر:منصور تاریخ تولد:1343/5/1 محل تولد: خمین تاریخ شهادت:1366/12/25 محل شهادت:تهران نحوه شهادت:بمباران هوایی شغل:…

شهید شوكت زمانی

    نام:شوكت نام خانوادگی: زمانی نام پدر: عبداله شماره شناسنامه: 991 محل تولد: كيمنه/ كردستان تاریخ تولد:1339/05…

شهید رضوان رمضان علي

  نام:رضوان نام خانوادگی: رمضان علي نام پدر:  رحمت اله شماره شناسنامه: 7882 محل تولد: تهران تاریخ تولد:1335/08/15 محل…

شهید سلطنت علی‌خانی

  نام پدر: عزيزاله شماره شناسنامه:   212 محل تولد:قصرشيرين - كرمانشاه  تاریخ تولد:1326/06/03 محل شهادت: كرمانشاه…