اخبار

اشک امام

  زنان استان بوشهر نه تنها با تربیت فرزندان مبارز،نیروی انسانی مورد نیاز جبهه ها را تأمین می کردند،بلکه با مشارکت فعال در امور پشتیبانی،وظیفۀ مضاعفی…

فراخوان ادبی داستانک و داستان‌کوتاه «خون‌نگاشت» با محوریت شهدای اغتشاشات

به گزارش خبرنگار سایت زنان شهید، در پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه‌ی تروریستی حرم حضرت احمدبن‌موسی،شاهچراغ(ع) بر ید واحده شدن آحاد جامعه در مقابل…

صلوات

عصمت عشق و ارادتی بی بدیل نسبت به امام و روحانیت داشت. پس از فرمان امام درباره ی شرکت مردان و زنان در جبهه، فرزندان خود را به سوی میدان کارزار بدرقه…

خواب شیرین

  امروز به زور مادرم از خواب بلند شدم که می گفت : « افسانه، افسانه از خواب بیدار شو، مدرسه، مدرسه ات دیر می شود بلند شو دیگر.» صبحانه ام را خوردم…

صحبت با محبوب

زیاد نماز می خواند و درپاسخ به این سؤال که " آیا خسته نمی شودی" می گفت: " مگر انسان از صحبت با محبوبش خسته می شود؟ همیشه به فرزندانش توصیه می نمود…

ایثار و گذشت بانوی مجاهد

    خبرنگار سایت زنان شهید مصاحبه ای با خانم زهرا احمدی، همسر شهید عبدالله عبداللهی، که از  سال 70 معلم قرآن و عربی در مکتب توحید، پایگاه حضرت رقیه…

موقعیت فرشته

سرشناسه: ترکان، زهرا،1369 عنوان و نام پدید آورنده: موقعیت فرشته: از خاطرات زندگی شهید طیبه واعظی/ تدوین زهرا ترکان. به اهتمام سازمان بسیج جامعه…

الگوی سوم، مدل موفق رﻓﺘﺎر و منش زن مسلمان ایرانی در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣـﻌـﻪ

 "اﻟﮕﻮ" در ﻣﺤﺎورات زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪل، ﮔﻮﻧﻪ، روﺑُﺮ، ﺳﺮﻣﺸﻖ و در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﻟﮕﻮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ…

روانپزشکی در کسوت فرمانده پایگاه بسیج/همسرداري و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓــﺮزﻧــﺪ اوﻟــﻮﯾــﺖ اول و دوم ﺧــﺎﻧــﻢ دﮐــﺘــﺮ

دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري از ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻮﻓﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕـﺎه ﻋـﻠـﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ…

پیام مقام معظم رهبری به کنگره ملی 7000شهید زن کشور

  پیام مقام معظم رهبری به کنگره ملی 7000شهید زن کشور- فارسی پیام مقام معظم رهبری به کنگره ملی 7000شهید زن کشور- عربی پیام مقام معظم رهبری به کنگره…

عصمت عاشق امامش بود

تابستان بود. هر چه صدایش زدم جواب نمی داد. در هال را باز کردم. ديدم نشسته و در دفترش مطلب مي نويسد. صدايش زدم،عصمت، جواب نداد، دوباره بلندتر گفتم»:…

نذري که قبول شد

    در کربلايي به وسعت تمامي تاريخ و در عاشورايي به عمق همه اعصار و قرون، پاوه، سنندج، کامياران، مريوان، مهاباد، ... شهرهاي مقاومت و حماسه گشتند. …