شهدای ترور

شهید صدیقه جلوانی جوزانی

شهید صدیقه جلوانی جوزانی نام پدر: اسدالله تاریخ تولد: 1320 محل تولد: اصفهان تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: مزار شهید:  …

شهید شاهزاده مظاهری کوهستانی

شهید شاهزاده مظاهری کوهستانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1300 محل تولد: تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: خفگی مزار شهید:  …

شهید سیده ذوالفقاری

  شهید سیده ذوالفقاری نام پدر:  سید جلال  تاریخ تولد:1303 محل تولد: خوانسار تاریخ شهادت: 1366/05/09 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: راهپیمایی برائت…

شهيد زهرابيگم افلاكيان

شهید زهرا بيگم افلاكيان نام پدر: اسداله تاریخ تولد:1328/12/01 محل تولد: فلاورجان تاریخ شهادت: 1366/05/09 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: خفگی   وی…

شهید رقیه بیگم موسوی اشترجانی

شهید رقیه بیگم موسوی اشترجانی نام پدر: سید جلال تاریخ تولد:1311 محل تولد: فلاورجان تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: خفگی مزار…

شهید راضیه بیگم شهپری فرد

  شهید راضیه بیگم شهپری فرد نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1309 محل تولد: اصفهان تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: راهپیمایی برائت…

شهید خدیجه مارنانی

شهید خدیجه مارنانی نام پدر: اسماعیل تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه   کلامی با تو «ادعونی استجب لکم» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و تو…

شهید خدیجه ایت

    شهید خدیجه   ایت نام پدر:سیدمجتبی تاریخ تولد: 1328 محل تولد: نجف اباد تاریخ شهادت: 1366/05/09 محل شهادت: نجف اباد نحوه شهادت: راهپیمایی…

شهید خاتون عقيقيولي

    شهید خاتون عقيقيولي نام پدر: ولی الله تاریخ تولد: 1312/06/10 محل تولد: خوانسار تاریخ شهادت: 366/05/09 محل شهادت:خوانسار نحوه شهادت:…

شهید حمیده ملایی دستجردی

شهید حمیده ملایی دستجردی نام پدر: حاجی بابا تاریخ تولد: 1301 محل تولد: اصفهان تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت:راهپیمایی برائت…

شهید حمیده قضاوی خوراسگانی

شهید حمیده قضاوی خوراسگانی نام پدر: رجب علی تاریخ تولد: 9/7/1299 محل تولد: اصفهان تاریخ شهادت: 9/5/1366 محل شهادت: مکه نحوه شهادت: مزار شهید…

شهيد حسنه آلبوكردي

شهيد حسنه آلبوكردي نام: حسنه نام خانوادگي: آلبوكردي نام پدر: حسن شماره شناسنامه: 17 محل صدور: اهواز تاريخ تولد: 12/05/1316 تاريخ شهادت: 09/05/…