الگوی سوم، مدل موفق رﻓﺘﺎر و منش زن مسلمان ایرانی در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣـﻌـﻪ

ش 1401/07/16 - 12:45

 "اﻟﮕﻮ" در ﻣﺤﺎورات زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪل، ﮔﻮﻧﻪ، روﺑُﺮ، ﺳﺮﻣﺸﻖ و در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﻟﮕﻮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ دررﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. در واﻗﻊ  اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب و ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﺒﺮي ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.به گزارش سایت زنان شهید، مصاحبه ای با خانم دﮐﺘﺮ ﻋﻔﺖ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن پیرامون الگوی سوم انجام شده که در ادامه می خوانیم.

آﯾﺎ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﮕﻮ دارد؟ ﺑﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎً، اﻟﮕﻮﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮي و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺗﺮي دارد؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪن و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن را دارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه دﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي وﺟﻮد ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و رﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ در  واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮب ﺣﺎل ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﺒﺮي و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رود اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن، وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﻫﻢ اﺷﺎره اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ (ع) اﯾﺸﺎن را اﻟﮕﻮي ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در آﯾﻪ 21 ﺳﻮره اﺣﺰاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﻟﻘﺪ ﮐﺎن ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮل اﷲ اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ* ﯾﻌﻨﯽ: ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎ در آﯾﻪ 4 ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ (ع) را ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ و ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎري ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و وﺟﻮد اﻟﮕﻮ را ﺑﺮاي او ﺿﺮوري ﻣﯽ داﻧﺪ ﻟﺬا ﺧﻮدش اﻟﮕﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻮه و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﺳﺖ.

ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﮕﻮي ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻً وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺧﻼق ﻣﺪاري، ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ، ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري و  را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻟﮕﻮي ﺳﻮم زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪاي ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ اﻵن در ﻣﻮرد زن ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻠﯽ را در ﺗﻤﺪن ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺷﺮﻗﯽ زن را ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺤﻂِ ﻧﺎﭼﯿﺰاﻧﮕﺎري ﺟﻨﺲ زن ﺑﺎﺷﺪ.و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﺑﺰاري و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺤﻮر، زن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل و ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎ ﮔﺮﯾﺰان از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎهﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن و ﺗﺤﻮل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داري را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزان و ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮد ﻓﺮاوان ﺳﻮق داد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮب اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زن و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ او ﺑﻮد. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻪ زن ﺑﻪ او اﻋﻄﺎء ﮐﺮده ﺑﻮد.ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ زن ﻣﯽ ﺷﻮد در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ زن در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮدش ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺴﺮي، ﻣﺎدري و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ خود اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺘﻦ و ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم.

 اﯾﻦ آن ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺄن زن و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ آن در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا(ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ) ﺗﺠﻠّﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮي ﺳﻮم زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ان ﺷﺎءاﷲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.
پایتخت ایران کجاست؟ Answer this question to verify that you are not a spam robot.