روانپزشکی در کسوت فرمانده پایگاه بسیج/همسرداري و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓــﺮزﻧــﺪ اوﻟــﻮﯾــﺖ اول و دوم ﺧــﺎﻧــﻢ دﮐــﺘــﺮ

ی 1401/07/10 - 15:12

دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري از ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻮﻓﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕـﺎه ﻋـﻠـﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﻬﺎن؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﻫﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﺣﻀـﻮر در دوﻣﯿﻦ دوره ﺷﻮراي اﺳﻼﻣـﯽ ﺷـﻬـﺮ اﺻـﻔـﻬـﺎن را در ﮐـﺎرﻧـﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد دارد.  ﺑﻪ ﮔﺰارش سایت زنان شهید، اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻔــﻆ ﺣﺠﺎب، اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮﯾّﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺪانﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زن در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ، ﺷﺨـﺼـﯿـﺘـﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻔﻮف ﻣﻘـﺪم ﻗـﺮار ﻣﯽ  ﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، زن ﺑﻮدن ﺑﺮاي زن، ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﻣـﺘـﯿـﺎز و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي(ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ) ﻫـﻢﭼـﻨـﯿـﻦ از دﺳـﺘـﺎوردﻫـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﻋـﺮﺻـﻪ داﻧﺸـﮕـﺎﻫـﯽ و ﺣﻮزوي ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﻣـﯽﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠـﻤـﯽ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.  در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  اوﻟﻮﯾـﺖ  زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻤﺴﺮداري و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ  ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺮﺑﻨﺎي رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، دﮐﺘﺮ ﺣﻠﯿـﻤـﻪ ﻗﺴـﻮري در اﺑـﺘـﺪايﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ22 ﺗﯿﺮ1342 در ﮐـﺮﺑـﻼي ﻣﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﺣـﺠـﺎب در زﻣـﺎن رﺿـﺎﺷـﺎه، ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ از ﯾﺰد ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻢ و ﺗﺎ ﺳﺎل1350در ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐـﻨـﻢ، در ﺳﺎل  1350، اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ زرﮔـﺮ ﺑـﻮد در ﺑﻐﺪاد دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧـﺪ، در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻋﺮاق اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮاق را اﺟﺒﺎرا ﺑﻪ اﯾـﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺎي ﻋﺮاق ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ. وي ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را ﺗﻮاﻣﺎن ﺑـﻪ  ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز از زﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: در ﺳﺎل61 ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر، ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪم و در 12 ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳـﺎل68 با دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻒ اﷲ ﺧﺎدم ﮐﻪ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و او را ﻓﺮدي ﻣﺬﻫﺒـﯽ و  ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﯽ دﯾﺪم ازدواج ﮐﺮدم؛ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻦ در ازدواج ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻮد و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ، ﻫﻤﺴﺮم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارا ﺑﻮد  دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻫﻤﺴﺮداري ، اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻟـﻢ افزود: اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪم در ﺳﺎل69 ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؛ دﺧﺘﺮم، ﺟﻤﯿﻠـﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻮاز)3 ﻣـﺎه( و ﺳـﭙـﺲ ﺑـﻪ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد) 20  ﻣﺎه( رﻓﺘﯿﻢ؛ در ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق 12 ﻣﺘﺮي دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮم و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻢ در اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﺎق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺟﺎﻟـﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ زن در ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﻮدم و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـﺎﻧـﻤـﺎن ﭘـﺰﺷـﮑـﺎن ﻫﻨﺪي، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﻮد و در اﯾﻦ راه ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺧﺴـﺘـﮕـﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.ﻓﺮزﻧﺪ دوﻣﻢ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ در دزﻓﻮل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردم و ﺳﻮﻣـﯿـﻦ ﻓﺮزﻧﺪم دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎدي و ﻣﺘﻮﻟﺪ 75 اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻣﻮﻓﻖ داراي ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷـﮑـﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: در ﺳﺎل 71 ﻫﻤﺴﺮم در ﺗﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪ و ﻣـﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  2 ﻓﺮزﻧﺪ در ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ ﺑـﻪ  دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در ﺣـﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد، ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺑﺎﻧـﻮان ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ و در اﯾـﻦﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ: در ﺳﺎل 80  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪم و ﺗﻮاﻧﺴـﺘـﻢ ﺑـﺎ رأي ﺑﺎﻻﯾﯽ در دوره دوم ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؛ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎغ ﺑﺎﻧﻮان و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾـﻦراﺳﺘﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﭘـﺎرك ﻫـﺎ و ﺟـﺪاﺳـﺎزي زﺑـﺎﻟـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ.وي ﯾﮑﯽ از اوﻟـﻮﯾـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﻬـﻢ را ﻫﻤﺴﺮداري، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ داري ﻣﻄﺮح و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: زن در راس ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻠﻮ از آراﻣﺶ ﺳﺎزد ﺗﺎ در داﻣﺎﻧﺶ ﻓـﺮزﻧـﺪاﻧـﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﺧـﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﯾـﺎﺑـﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣـﻬـﻢ ﺑــﺮاي ﻓــﺮزﻧــﺪﭘــﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و دﯾﻨﺪاري ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤـﻈـﻪ در ﺧـﻂ اﺳﻼم و وﻻﯾـﺖ رﺷـﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای که دختر اولم لیسانس کامپیوتر از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد، ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن اﺳـﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ2 ﻓﺮزﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ، دﺧﺘﺮ دوﻣﻢ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎري از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮم در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓـﯿـﺰﯾـﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺪال ﻃﻼ و در ﺟﻬﺎن ﻣﺪال ﻧﻘﺮه را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﻫﺮ 2 را ﺑﻪ رﻫـﺒـﺮ اﻧـﻘـﻼبﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد، دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻓﻌﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺮان اﺳـﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﺶ در ﺑﺴﯿﺞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺳﻪ ﺳـﺎل ﭘـﯿـﺶ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ واﻗﻊ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺠﻤﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣـﺎﻧـﺪهﭘﺎﯾﮕﺎه و در اﺻﻞ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ام در اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿـﻦ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن داﻧـﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎي ورزش اﺻﻼﺣﯽ، ﻧﻬﺞ اﻟﺒـﻼﻏـﻪ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن، ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدك و ﻫﻤﺴﺮداري را در راس ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾـﻢ وي ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش ﺧﺎﻧﻪ داري در اﺳﻼم، اﻓﺰود: دﺷﻤﻦ در ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻧﺤـﻼل ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪ داري و ﻫﻤﺴﺮداري را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء دﺷﻤﻦ؛ ﺑﺮﺧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ زﻧـﺪﮔـﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﻤﺴﺮداري ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿـﻬـﺎ اﺳﺖ را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻼح ﺷﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴـﯿـﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود دﮐﺘﺮ ﻗﺴﻮري در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﻫﺮ زﻧـﯽ در ﻫـﺮﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راس ﮐﺎر، ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸـﺘـﺮک ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺮداري، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ داري را در اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.                                

الگوی سومﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﺻﻔﻬﺎن

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.
پایتخت ایران کجاست؟ Answer this question to verify that you are not a spam robot.