موقعیت فرشته

ی 1396/02/17 - 10:27

سرشناسه: ترکان، زهرا،1369

عنوان و نام پدید آورنده: موقعیت فرشته: از خاطرات زندگی شهید طیبه واعظی/ تدوین زهرا ترکان.

به اهتمام سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان.

مشخصات نشر: اصفهان: ستارگان درخشان، 1394.

مشخصات ظاهری: 46ص.

شابک: 978-600-8007-24-1

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: شهیدان زن- ایران- قم - سرگذشتنامه

موضوع: ایران - تاریخ- انقلاب اسلامی 1357- شهیدان

شماره کتابشناسی ملی: 3995402

چاپ اول: 1394

تیراژ: 5000 جلد

طراحی و صفحه آرایی: کانون ارتباطات و تبلیغات فرا