ایران ترابی- امدادگرجنگ تحمیلی- سوختن اتوبوس به همراه مسافران