نسرین فرجوانی - جانبازجنگ تحمیلی - نحوه حضور درخط مقدم