ایران ترابی- امدادگرجنگ تحمیلی- وضعیت مجروحین در پاوه