تكلم

شنبه 1398/02/28 - 14:35
تكلم

 

شاعر: فرخنده فتوحي ـ بندر دير

 

دستانم را

بال كرده ام تا پرواز شوم

از اينجا تا آسمان

به اندازة جا نماز مادرم

فاصله است

دعايم را نردباني كرده ام

براي رسيدن به عشق

از گل هاي روسريم

نور مي بارد

درخت ها از سر شاخه هايشان

روشني جاريست

به زبان موسي

تكلم مي كنم در "طور"

از خاكريز تا خدا

فاصله اي نيست!

----------------------------------------

منبع: مجموعه اشعار برگزيده پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس، به كوشش: حسين اسرافيلي