شهدای دفاع مقدس

شهيد فاطمه مرادی شريف آبادی

نام: فاطمه نام خانوادگي: مرادي شريف آبادي نام پدر: غلام رضا شماره شناسنامه: 135 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 01/01/1357 تاريخ شهادت: 03/05/67…

شهيد شيما مرادی

نام: شيما نام خانوادگي: مرادی نام پدر: فرهاد تاريخ شهادت: 66/12/27 محل شهادت: كرمانشاه - كرمانشاه حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

شهيد صغری مرادی برزگرزاده

نام: صغري نام خانوادگي: مرادي برزگرزاده نام پدر: حمزه شماره شناسنامه: 25636 محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 06/06/1307 تاريخ شهادت: 62/07/08 شغل:…

شهید اقدس عسگری

شهید اقدس عسگری محل تولد : شهرستان همدان نام پدر: حسينعلي تاریخ تولد:1318/05/06 شماره شناسنامه:241 تاریخ شهادت : 61/04/25 محل شهادت:همدان نحوه…

شهيد عصمت پورانوری - شهید شاخص سال 98

نام: عصمت نام خانوادگي: پورانوري نام پدر: غلام علي شماره شناسنامه: 125 محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 1341 تاريخ شهادت: 60/9/19 شغل: خانه دار…

شهيد فرحناز مراديانی

نام: فرحناز نام خانوادگي: مراديانی نام پدر: حيدر شماره شناسنامه: 5258 محل صدور: سنندج تاريخ تولد: 02/07/1356 تاريخ شهادت: 07/08/65 شغل: دانش…

شهيد فرخنده مرادی

نام: فرخنده نام خانوادگي: مرادی نام پدر: مصطفي شماره شناسنامه: 1691 محل صدور: پاوه تاريخ شهادت: 21/11/57 سن در هنگام شهادت: 60 محل شهادت:…

شهيد فاطمه مرادی

نام: فاطمه نام خانوادگي: مرادي نام پدر: موسي شماره شناسنامه: 371 محل صدور: زنجان تاريخ تولد: 14/10/1350 تاريخ شهادت: 65/11/2 شغل: دانش آموز محل شهادت…

شهيد شيما مرادی

نام: شيما نام خانوادگي: مرادی نام پدر: فرهاد تاريخ شهادت: 09/09/60 سن در هنگام شهادت: 66 محل شهادت: كرمانشاه - كرمانشاه حادثه منجر به شهادت: حوادث…

شهيد فاطمه مرازه

نام: فاطمه نام خانوادگي: مرازه نام پدر: محمدعلي شماره شناسنامه: 65113 محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 01/05/1352 تاريخ شهادت: 18/12/66 شغل: دانش آموز محل…

شهيد مهين مختارساسانی

نام: مهين نام خانوادگي: مختارساساني نام پدر: احد شماره شناسنامه: 57736 محل صدور: تبريز تاريخ تولد: 14/02/1340 تاريخ شهادت: 29/09/61 محل شهادت:…

شهيد طليعه مرادی

نام: طليعه نام خانوادگي: مرادي نام پدر: اسماعيل شماره شناسنامه: 116 محل صدور: سنندج تاريخ تولد: 09/04/1331 تاريخ شهادت: 09/05/66 شغل: خانه دار محل…