حوادث دیگر

شهيد عسله راشدی

شهيد عسله راشدی نام: عسله نام خانوادگي: راشدي نام پدر: سعيد شماره شناسنامه: 516 تاريخ تولد: 01/01/1316 تاريخ شهادت: 28/09/79 محل شهادت:…

شهيد رقيه مردانی

نام: رقيه نام خانوادگي: مرداني نام پدر: آقاجان شماره شناسنامه: 2350 محل صدور: قزوين تاريخ تولد: 05/05/1304 تاريخ شهادت: 09/05/66 سن در هنگام شهادت:…

شهيد رقيه مردانی

نام: رقيه نام خانوادگي: مرداني نام پدر: آقاجان شماره شناسنامه: 2350 محل صدور: قزوين تاريخ تولد: 05/05/1304 تاريخ شهادت: 09/05/66 سن در هنگام شهادت:…

شهيد مهرانگيز امينی

نام: مهرانگيز نام خانوادگي: اميني نام پدر: خسرو شماره شناسنامه: 3204 محل صدور: ح6اباده تاريخ تولد: 05/06/1320 تاريخ شهادت: 08/01/67 شغل: خانه دار سن…

شهيد صفيه مطيعی دهنوی

نام: صفيه نام خانوادگي: مطيعي دهنوي نام پدر: نعمت اله شماره شناسنامه: 500 محل صدور: اصفهان تاريخ تولد: 05/06/1311 تاريخ شهادت: 24/10/65 شغل: خانه دار…

شهيد شاهزاده مظاهری كوهانستاني

نام: شاهزاده نام خانوادگي: مظاهري كوهانستاني نام پدر: حسين شماره شناسنامه: 400 محل صدور: اصفهان تاريخ تولد: 10/03/1300 تاريخ شهادت: 11/11/65 شغل:…

شهيد احترام ملاحيان

نام: احترام نام خانوادگي: ملاحيان نام پدر: باقر شماره شناسنامه: 14500 محل صدور: اصفهان تاريخ تولد: 03/04/1310 تاريخ شهادت: 09/05/66 شغل: خانه دار سن…

شهيد كتان مفاخری

نام: كتان نام خانوادگي: مفاخري نام پدر: محمدعلي شماره شناسنامه: 2 محل صدور: قروه تاريخ تولد: 02/04/1336 تاريخ شهادت: 26/05/58 شغل: خانه دار محل شهادت…

شهيد سارا معززی

نام: سارا نام خانوادگي: معززي نام پدر: محمدرضا محل صدور: تهران تاريخ تولد: 01/01/1367 تاريخ شهادت: 10/02/59 محل شهادت: گلستان - علي آباد حادثه منجر…

شهيد فرح ميرزائی مهارلوئی

نام: فرح نام خانوادگي: ميرزائي مهارلوئي نام پدر: نبي شماره شناسنامه: 54 محل صدور: مهارلو تاريخ تولد: 10/09/1339 تاريخ شهادت: 19/03/63 شغل: خانه دار…

شهيد صديقه سادات موسويان

نام: صديقه سادات نام خانوادگي: موسويان نام پدر: سيداحمد شماره شناسنامه: 162 محل صدور: نجف اباد تاريخ تولد: 24/12/1318 تاريخ شهادت: 20/12/66 شغل: خانه…

شهيد عفت السادات ميرمحمدی

نام: عفت السادات نام خانوادگي: ميرمحمدي نام پدر: سيدعبدالحسين شماره شناسنامه: 108 محل صدور: شهرضا تاريخ تولد: 07/02/1327 تاريخ شهادت: 26/12/66 شغل:…