شهيد شيما مرادی

چهارشنبه 1398/02/18 - 12:39

نام: شيما

نام خانوادگي: مرادی

نام پدر: فرهاد

تاريخ شهادت: 09/09/60

سن در هنگام شهادت: 66

محل شهادت: كرمانشاه - كرمانشاه

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي