شهيد فرخنده مرادی

چهارشنبه 1398/02/18 - 11:59

نام: فرخنده

نام خانوادگي: مرادی

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 1691

محل صدور: پاوه

تاريخ شهادت: 21/11/57

سن در هنگام شهادت: 60

محل شهادت: كرمانشاه - پاوه

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي