بولتن خبری

چهارشنبه 1398/02/04 - 15:30
بولتن خبری

ابتدای جنگ، تعدادی از خواهران با بخش تبلیغات سپاه همکاری می کردند و اخبار رادیوهای بیگانه و بعضی از اخبار را از طریق تلفن یا بی سیم می گرفتند و بولتن خبری برای فرماندهان سپاه تهیه می کردند.

راوی: شریفه آل ناصر- 1360- اهواز