شهيد فرحناز مراديانی

سه شنبه 1398/01/27 - 13:07

نام: فرحناز

نام خانوادگي: مراديانی

نام پدر: حيدر

شماره شناسنامه: 5258

محل صدور: سنندج

تاريخ تولد: 02/07/1356

تاريخ شهادت: 07/08/65

شغل: دانش آموز

محل شهادت: كردستان - سنندج

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي