شهيد فاطمه مرازه

سه شنبه 1398/01/27 - 12:40

نام: فاطمه

نام خانوادگي: مرازه

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 65113

محل صدور: دزفول

تاريخ تولد: 01/05/1352

تاريخ شهادت: 18/12/66

شغل: دانش آموز

محل شهادت: خوزستان - دزفول

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي