شهيد مهين مختارساسانی

سه شنبه 1398/01/27 - 12:39

نام: مهين

نام خانوادگي: مختارساساني

نام پدر: احد

شماره شناسنامه: 57736

محل صدور: تبريز

تاريخ تولد: 14/02/1340

تاريخ شهادت: 29/09/61

محل شهادت: آذربايجان شرقي - تبريز

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي