شهيد طليعه مرادی

سه شنبه 1398/01/27 - 11:32

نام: طليعه

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 116

محل صدور: سنندج

تاريخ تولد: 09/04/1331

تاريخ شهادت: 09/05/66

شغل: خانه دار

محل شهادت: كردستان - سنندج

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي