شهيد شمسی مرادی الشتر

شنبه 1397/10/22 - 11:25

نام: شمسي

نام خانوادگي: مرادي الشتر

نام پدر: پاپي محمد

شماره شناسنامه: 1041

محل صدور: الشتر

تاريخ تولد: 17/02/1338

تاريخ شهادت: 27/12/66

شغل: آموزشيار

محل شهادت: لرستان - خرم آباد

حادثه منجر به شهادت: توسط ضد انقلاب