بال های طلايی

پنجشنبه 1397/10/20 - 13:45
بال های طلايی

 

شاعر: معصومه باغيان

 

تمامي درد را در سرزمين بيگانه

سر كشيدم

ذوب شدم

در نور

مبادا

سرزمين من!

تاريك شوي.

 

----------------------------------------

منبع: امواج ارغواني، به كوشش سيد ضياءالدين شفيعي