شهيد كشور مرادی

دوشنبه 1397/10/03 - 13:12

نام: كشور

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1

محل صدور: كامياران

تاريخ تولد: 05/10/1318

تاريخ شهادت: 28/12/66

شغل: خانه دار

محل شهادت: كردستان - كامياران

حادثه منجر به شهادت: توسط ضد انقلاب