ميان خرمن جان

چهارشنبه 1397/09/14 - 13:15
ميان خرمن جان

 

شاعر: فاطمه راكعي

 

هلا، نگاشته با خون فسانه هاي خيال

بخوان به گوش دلم عاشقانه هاي خيال

دوباره كرده به مستي غزال خاطر من

هواي پرسه زدن در كرانه هاي خيال

ببين چه پر تپش و عاشقانه مي شكفد

به خشك ساقة ذهنم جوانه هاي خيال

به دشت خاطره ها تا مگر نثار كند

پر است دامن يارم ز دانه هاي خيال

تو رفته اي و به جا مانده از تو خاطره اي

كزو فتاده به جانم بهانه هاي خيال

ز قطره قطرة خون تو مانده است، آري

به جاي جاي وجودم نشانه هاي خيال

صداي جوشش عشق است اين كه مي شنوي

ز بيت بيت حزينم ترانه هاي خيال

به ياد سرخ شهيدان هماره رقصان باد

ميان خرمن جانم زبانه هاي خيال