... يا صبور

پنجشنبه 1397/09/15 - 11:22
... يا صبور

شاعره: الهام صالحيان نيك ـ مشهد مقدس

 

گفتيم كه مي رويم اما مانديم

با آن همه ادعا، فقط ما مانديم

صبح آمد و ديديم كه هستيم هنوز

از قافلة ستاره ها جا مانديم

----------------------------------------

منبع: مجموعه اشعار برگزيده پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس، به كوشش: حسين اسرافيلي