دختری به نام طاها

پنجشنبه 1395/05/07 - 09:15
دختری به نام طاها

نویسنده: علی اکبر خاوری نژاد

سرشناسنه: مؤمنی راد

عنوان و نام پدیدآورنده: از محمد به محمد ، براساس روایت فرخنده

شابک:75000 ریال

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: جنگ ایران و عراق - شهیدان - بازماندگان

تدوین: نسرین مومی راد

پژوهش و تحقیق: مهری کهن ورز

شمارگان:3000 جلد

سال چاپ: تیر- 1392

شابک: 9-31-2659-964-978