خواندن نماز اول وقت

دوشنبه 1397/05/01 - 16:22
خواندن نماز اول وقت

به دنیا دلبستگی نداشت. به نماز اول وقت بسیاراهمیت می داد و این روش تربیتی را برای فرزندانش هم استفاده می کرد فرزندانش یاد گرفته بودند  که قبل از انجام هرکاری نماز را به جا آورند. رعایت حجاب فراگیری قرآن و خواندن نماز اول وقت توصیه همیشگی اش به فرزندانش بود.

 

گزیده ای از خصوصیات شهيد كبري حسن زاده سورانی