شهيد صغری مرادی برزگرزاده

شنبه 1399/01/16 - 19:20

نام: صغري

نام خانوادگي: مرادي برزگرزاده

نام پدر: حمزه

شماره شناسنامه: 25636

محل صدور: دزفول

تاريخ تولد: 06/06/1307

تاريخ شهادت: 62/07/08

شغل: خانه دار

محل شهادت: خوزستان - دزفول

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي