شهيد شيما مرادی

پنجشنبه 1398/11/24 - 08:34

نام: شيما

نام خانوادگي: مرادی

نام پدر: فرهاد

تاريخ شهادت: 66/12/27

محل شهادت: كرمانشاه - كرمانشاه

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي