شهید خديجه پورسلطانی سنندجی

یکشنبه 1397/03/20 - 08:19

نام :خديجه

نام خانوادگی: پورسلطاني سنندجي

نام پدر:علي

شماره شناسنامه: 811

تاریخ تولد: 1362/04/22

محل تولد:كرمانشاه

شغل:معلم آموزش وپرورش

تاریخ شهادت:64/03/20

نحوۀ شهادت:حوادث مربوطبه جنگ تحميلي

محل شهادت:كرمانشاه