جمیله خدابخشی(محمدخانی)- ستادپشتیبانی جنگ - فعالیت زنان