جمیله خدابخشی(محمد خانی)- ستادپشتیبانی جنگ- روحیه رزمندگان