جمیله خدابخشی(محمد خانی)- ستادپشتیبانی جنگ- شست وشوی لباس وپتو