تصاویر

طرح/ مبادا سازشی صورت گیرد...

 شهید سیده طاهر هاشمی گفت: مبادا سازشی صورت گیرد و خون‌های شهیدان به هدر رود و نتوانیم ندای امام (ره) را به گوش جهانیان برسانیم که ندای امام همان…