شهيد فاطمه مرادی

چهارشنبه 1398/02/18 - 12:38

نام: فاطمه

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 371

محل صدور: زنجان

تاريخ تولد: 14/10/1350

تاريخ شهادت: 65/11/2

شغل: دانش آموز

محل شهادت: زنجان - زنجان

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي