شهيد شهناز مسعودی پور

پنجشنبه 1397/09/22 - 08:33

نام: شهناز

نام خانوادگي: مسعودي پور

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1973

محل صدور: خرم شهر

تاريخ تولد: 1330

تاريخ شهادت: 10/08/58

شغل: خانه دار

محل شهادت: خوزستان - خرمشهر

حادثه منجر به شهادت: توسط ضد انقلاب