نوجوانی نخل ها

پنجشنبه 1397/09/15 - 11:11
نوجوانی نخل ها

شاعره: فاطمه ارژنگ ـ كلاله، گلستان

آن روز كه خورشيد روشنايي اش را به تو هديه داد

سرزمين هزار آوايمان

تولد دوبارة خون و آتش را جشن گرفت

و از تمام روزنه ها عطش مي جوشيد

ابرهاي سياه آمدند

و فرصت پرواز را

از تمام پرنده ها گرفتند

آن رو تمام نوجواني نخل ها خميده شد

آن روز

شهرمان شهيد شد!

----------------------------------------

منبع: مجموعه اشعار برگزيده پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس، به كوشش: حسين اسرافيلي